sekretariat@zzm.elblag.pl (55) 234-10-75    Facebook
Tryb domyślny
Tryb nocny
Duży kontrast Aa Aa Aa Rozmiar tekstu    A-     A     A+   

Regulamin cmentarzy komunalnych w Elblągu

REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH

 

 

ZARZĄDZENIE NR 448/2009 PREZYDENTA  MIASTA  ELBLĄGA
z dnia 23 grudnia 2009r.

w sprawie regulaminu porządkowego obowiązującego na cmentarzach komunalnych w Elblągu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.  1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218: z 2008r. Nr 180 poz. 1111,Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz.420) zarządza się, co następuje:
§ 1
Wprowadza się regulamin Cmentarzy Komunalnych w Elblągu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Tracą moc:
 1. zarządzenie Nr 111/2005 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie regulaminu porządkowego obowiązującego na cmentarzach komunalnych w Elblągu
 2. zarządzenie Nr 181/2005 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 1 sierpnia 2005r.  w sprawie zmian do obowiązującego regulaminu cmentarzy komunalnych w Elblągu
 3.  zarządzenie Nr 145/2006 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 10 lipca 2006r. zmieniające zarządzenie  w sprawie  regulaminu  cmentarzy  komunalnych  w   Elblągu.
 § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                    Prezydent Miasta
                                     Henryk Słonina
   Załącznik Nr 1 do  Zarządzenia Nr 448/2009  Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 23.12.2009 r.
 § 1
 1. Cmentarze komunalne w Elblągu przy ul. Agrykola i przy ul. Łęczyckiej stanowią mienie Gminy Miasto Elbląg.
 2. W imieniu Gminy Miasto Elbląg  cmentarzami komunalnymi zarządza Zarząd Zieleni Miejskiej w  Elblągu.
 3. Biuro obsługi  cmentarzy ma siedzibę w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 49 i czynne jest codziennie, poza niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy, w następujących godzinach:
 •      w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 7:00 – 15:00    
 •      w środę w godz. 7:00 – 17:00    
 •      w sobotę w godz. 8:00 – 13:00
 1. Wnioski i skargi w sprawach dotyczących funkcjonowania cmentarzy komunalnych przyjmuje Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu.
 2. Nadzór nad sposobem zarządzania cmentarzami komunalnymi przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu sprawuje Urząd Miejski w Elblągu.
 § 2
Gmina Miasto Elbląg i Zarząd Zieleni Miejskiej  nie odpowiadają za szkody na grobach i kolumbarium powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.
§ 3
 1. Cmentarze otwarte są dla odwiedzających:
 • od 01 kwietnia do 30 września w godz. 7:00 - 22:00
 • od 01 października do 31 marca w godz. 7:00 - 21:00
          Zasada ta nie obowiązuje w dniach 31 października, 01 i 02 listopada.
 1. Uroczystości pogrzebowe odbywają się na  cmentarzach w godzinach, kiedy czynne jest Biuro obsługi cmentarzy. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, za zgodą zarządcy cmentarzy możliwe jest zorganizowanie pogrzebu w innych godzinach.
 2. Dysponenci grobów, osoby przebywające na cmentarzu oraz podmioty gospodarcze świadczące usługi na terenie cmentarzy zobowiązane są do stosowania się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń i informacji zarządcy cmentarzy umieszczanych na tablicach informacyjnych na cmentarzach  oraz stronie internetowej zarządcy.
 § 4
 1. Usytuowanie grobów na cmentarzu komunalnym „Dębica” przy ul. Łęczyckiej w Elblągu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza, a wymiary grobów i odstępy pomiędzy nimi zgodne z obowiązującym rozporządzeniem. 
 2. Na cmentarzu komunalnym „Agrykola” przy ul. Agrykola w Elblągu zarządca cmentarzy, wydając zezwolenie na przebudowę nagrobków i grobów murowanych oraz wyrażając zgodę na usytuowanie grobu w miejscu po zlikwidowanym grobie lub wygospodarowanym na ten cel miejscu, dąży do optymalnego usytuowania grobu nie powodującego trudności w komunikacji i nie powodującego naruszenia sąsiednich grobów i istniejącej zieleni.
 3. Groby ziemne, murowane oraz miejsca rezerwowe pod  groby jak również nisze w kolumbarium nie mogą być przedmiotem obrotu  prywatnego.
 4. Zakup miejsca rezerwowego pod grób dokonuje się wyłącznie celem utworzenia grobu rodzinnego.
 5. Nie jest dozwolone murowanie ścian w grobie ziemnym i samowolne przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany.
 § 5
 1. Na terenie cmentarzy komunalnych zakazuje się:
 • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
 • przebywania na cmentarzach poza godzinami otwarcia
 • zaśmiecania terenu
 • wprowadzania zwierząt ( nie dotyczy psów przewodników )
 • niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
 • ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,
 • zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię przewidzianą na miejsce pod grób
 • wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich lub budowlanych bez uzyskania zezwolenia zarządcy cmentarzy,
 • prowadzenia działalności handlowej,
 • umieszczania reklam lub ogłoszeń,
 • sadzenia drzew lub krzewów oraz ich usuwania bez zgody zarządcy cmentarzy.
 § 6
 1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie. W przypadku niszy w kolumbarium dotyczy to półki pod niszą  i płyty zamykającej niszę.
 2. Gromadzenie odpadów pochodzących z pielęgnacji i utrzymania grobów dozwolone jest wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.
 3. Zieleń na cmentarzach (drzewa, krzewy) podlega ochronie przed zniszczeniem. Sadzenie drzew lub krzewów może być dokonywane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody zarządcy cmentarzy. Samowolne nasadzenia będą likwidowane bez uprzedzenia i prawa do odszkodowania, na koszt dysponenta grobu.
 4. Wycinanie drzew w wieku powyżej 5 lat i krzewów posadzonych przez dysponenta grobu w bezpośrednim sąsiedztwie grobu lub w miejscu rezerwowym  może nastąpić na pisemny wniosek dysponenta grobu i na jego koszt.
 5. Zagospodarowanie otoczenia grobu utrudniające przejazdy i przejścia pomiędzy grobami będą usuwane przez zarządcę cmentarzy bez informowania dysponenta grobu o zaistniałym fakcie. Dysponentowi grobu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.
§ 7
   
 1. Na cmentarzach komunalnych pobiera się opłaty za usługi cmentarne zgodne z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Elbląga cennikiem usług cmentarnych.
 2. Cennik   usług cmentarnych poza Biurem obsługi cmentarzy zamieszczony jest przy głównych wejściach na teren cmentarzy, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu   www.umelblag.pl oraz na stronie internetowej ZZM  www.zzm.elblag.pl
 3. Opłaty za niszę w kolumbarium, za miejsce pod grób ziemny, za miejsce rezerwowe oraz za przedłużenie okresu użytkowania niszy w kolumbarium, grobu ziemnego lub miejsca rezerwowego, oraz opłaty eksploatacyjne  pobierane są na okres 20 lat. W ostatnim roku obowiązywania opłat należy bez wezwania ponownie wnieść  opłaty na kolejne 20 lat.
 4. W przypadku nie uiszczenia  opłaty na kolejne 20 lat za miejsce pod grób ziemny Zarządca cmentarzy ma prawo rozporządzać grobem i przeznaczyć go do ponownego pochówku (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych  Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 z późn. zmianami). Zamiar ten  będzie poprzedzony informacją umieszczoną na grobie i na tablicy informacyjnej na cmentarzu, co najmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem użycia grobu do ponownego pochówku. Z powyższych czynności Zarządca Cmentarzy sporządza protokół.
 5. W przypadku nie uiszczenia opłaty za niszę w kolumbarium na kolejne  20 lat, zarządca cmentarzy ma prawo przenieść  urnę do kwatery wyznaczonej na terenie cmentarza. Nisza pozostanie do dyspozycji zarządcy cmentarzy. Przeniesienie urny będzie poprzedzone informacją  umieszczoną  na płycie zamykającej niszę i na tablicy informacyjnej na terenie cmentarza, co najmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem przeniesienia  urny. Z powyższych czynności zarządca cmentarzy  sporządza protokół.
 6. W przypadku nie przedłużenia opłaty na kolejne  20 lat za miejsce rezerwowe, rezerwacja wygasa automatycznie  z końcem ostatniego roku kalendarzowego za który wniesiono opłatę. W takim przypadku miejsce przechodzi  do dyspozycji zarządcy cmentarzy.
§ 8
 1.  Zaległe opłaty naliczane są  wg stawek obowiązujących w dniu wnoszenia zaległych opłat,  i pobierane są za 20 lat licząc od pierwszego nieopłaconego roku,  tak  aby była  zachowana ciągłość w opłatach.
 2. Gdy przed upływem 20 lat od uiszczenie opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich, miejsce pod grób lub urnę pozostaje do dyspozycji zarządcy cmentarzy. Dotychczasowemu dysponentowi zwrócona zostanie na jego wniosek część wniesionych opłat proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu.
 3. W przypadku dochowania do istniejącego grobu ziemnego lub miejsca rezerwowego pobiera się uzupełniającą opłatę za miejsce pod grób ziemny i opłatę eksploatacyjną w wysokości proporcjonalnej do upłynięcia pełnych 20 lat od dochowania.
 1.  Do dysponowania wolnym miejscem w grobie przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby lub niszą w kolumbarium uprawnieni są członkowie rodziny, według kolejności podanej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23 poz. 295  z późniejszymi zmianami ).
 2. Wniesienie opłaty za grób lub niszę w kolumbarium przez osobę inną  niż dysponent grobu nie powoduje nabycia przez tę osobę uprawnień przysługujących dysponentowi.
 3. Dysponent nieopłaconego grobu przeznaczonego do użycia pod ponowny pochówek  zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu 3 miesięcy od daty zamieszczenia informacji o przeznaczeniu grobu lub niszy do ponownego pochówku to zostaną one  usunięte przez  zarządcę  cmentarzy bez prawa żądania ich zwrotu i odszkodowania.
  § 10
 1. Groby murowane winny być wymurowane i przykryte betonową płytą w ciągu 12  miesięcy od dnia wniesienia opłaty za miejsce pod grób murowany. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi ponownie do dyspozycji administratora cmentarzy, a dotychczasowemu dysponentowi miejsca zwracane jest 60% wniesionej przez niego opłaty.
 2. W przypadku zrzeczenia się przez dysponenta prawa do grobu murowanego, po wymurowaniu go, zarządca cmentarzy na wniosek dysponenta wypłaca    ekwiwalent za wymurowany grób w wysokość ustalonej przez rzeczoznawcę pomniejszonej o koszt dokonanej przez rzeczoznawcę wyceny. Rzeczoznawcę powołuje zarządca cmentarzy. Wyceną będzie objęta część ziemna grobu murowanego oraz podmurówka pod jego sklepienie.
 3. W przypadku gdy po dokonaniu przez rzeczoznawcę wyceny o której mowa w ust.2 dysponent grobu murowanego odstąpi od zrzeczenia się prawa do ww. grobu jest zobowiązany do zapłaty poniesionych przez zarządcę cmentarzy kosztów wyceny grobu murowanego.
§ 11
 1. Bramy wjazdowe na cmentarze otwarte są w godzinach, kiedy czynne jest Biuro obsługi cmentarzy z tym, że wyjazd z terenu cmentarza z uwagi na zamykanie bram cmentarnych musi nastąpić najpóźniej na 15 minut przed godziną, do której czynne jest danego dnia  Biuro obsługi cmentarzy.
 2. Wjazd na teren cmentarza dozwolony jest dla pojazdów:
 • związanych z funkcjonowaniem cmentarzy i z przeprowadzaniem pogrzebu
 • policji,
 • pogotowia ratunkowego,
 • prokuratury,
 • straży miejskiej 
 • straży pożarnej,
 • inspekcji sanitarnej,
 • kierowanych przez  osobę o obniżonej sprawności ruchowej lub kierowanych przez osobę przewożącą osobę o  obniżonej sprawności ruchowej, dodatkowo   oznaczonych  kartą parkingową (umieszczoną za przednią szybą pojazdu  samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie).
§ 12
Zarządca cmentarzy może w wyjątkowych przypadkach, wyrazić zgodę na wjazd na teren cmentarza pojazdów innych niż wymienionych w § 11 ust. 2, pobierając z tego tytułu opłatę zgodną z obowiązującym cennikiem.
§ 13
 1. Prace ziemne, kamieniarskie lub budowlane mogą być wykonywane na cmentarzach  komunalnych po uzyskaniu od zarządcy cmentarzy pisemnego zezwolenia na ich wykonanie i wniesieniu obowiązującej opłaty. 
 2. Uzyskanie zezwolenia i wniesienie opłat za zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych nie jest wymagane przy wykonywaniu n/w prac:
 • drobne prace kamieniarskie (zdjęcie i osadzenie akcesoriów, wykucie liter itp.)
 • drobne prace budowlane (ustawienie ławki, uzupełnienie spoin, itp.)
       Zamiar wykonania ww. prac należy zgłosić u zarządcy cmentarzy.
 1. Zezwolenie na wykonywanie prac ziemnych, kamieniarskich lub budowlanych wydawane jest:
 •  dysponentowi grobu w przypadku, gdy posiada on lub członek jego rodziny uprawnienia budowlane  (nie dotyczy prac wskazanych w § 13 ust. 2, których zamiar wykonania należy zgłosić).
 •   podmiotowi gospodarczemu na podstawie udzielonego przez dysponenta grobu pełnomocnictwa lub umowy.
 1. Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych wydaje się na określony grób. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach, wymagane jest uzyskanie odrębnego zezwolenia na każdy z nich.
 2. Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych zachowuje ważność:
 • 10 dni kalendarzowych na prace przy nagrobku
 • 40 dni kalendarzowych na prace przy grobie murowanym
§ 14
 1. Na terenie cmentarzy komunalnych  działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych mogą prowadzić wyłącznie podmioty gospodarcze uprawnione do jej prowadzenia na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego.
 2. Podmioty gospodarcze mogą świadczyć usługi na terenie cmentarzy codziennie, poza niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy, w godzinach w których czynne jest Biuro obsługi cmentarzy.
 3. Wykonawca prac na terenie cmentarzy ma obowiązek  zgłosić do zarządcy cmentarzy przystąpienie do prac i ich zakończenie. Wywiązanie się z powyższego jest warunkiem ponownego otrzymania zezwolenia na wykonywanie prac na terenie cmentarzy komunalnych.
 4. Zarządca cmentarzy upoważniony jest do kontroli pojazdów i osób wykonujących prace na terenie cmentarzy oraz przywożonych i przenoszonych materiałów i sprzętu.
§ 15
 1. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
 2. Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść. Przygotowywanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.
 3. Miejsce wykonywania prac związanych  z murowaniem grobu lub montażem nagrobka  musi być  zabezpieczone i oznakowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osobom przebywającym na cmentarzu.
 4. Wykonawcom prac zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników rozstawionych na cmentarzach. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika jest odpadem i zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 z późn. zmianami) wykonawca ma obowiązek  wywieźć go z terenu cmentarza i zapewnić odzysk lub przekazać do składowania w ZUO Sp. z o.o. w Elblągu. Wywożony gruz należy zgłosić i okazać zarządcy cmentarzy. Nie zastosowanie się do powyższego obowiązku  uprawnia zarządcę  cmentarzy do obciążenia wykonawcy kosztami usunięcia odpadów z terenu cmentarza.
 5. Po zakończeniu prac, wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu i wywozu wszystkich materiałów po robotach, zabezpieczenia miejsca pod grób, a także do naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych w wyniku wykonywanych prac.
 1.  Firmy świadczące usługi pogrzebowe mogą wykonywać powierzone im usługi po uzgodnieniu z zarządcą cmentarzy zakresu, daty i miejsca ich świadczenia  oraz po wniesieniu stosownych opłat.
 2. Kopanie grobów oraz otwieranie grobów murowanych przez firmy pogrzebowe może odbywać się wyłącznie w dniu planowanego pogrzebu lub ekshumacji,  w godzinach porannych. Wykopanie dzień wcześniej nowego grobu możliwe jest  wyłącznie za zgodą zarządcy cmentarzy. W takim przypadku wykop powinien być zabezpieczony i oznakowany w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osobom odwiedzającym cmentarz.
 3. Ekshumacja może odbywać się wyłącznie w terminie określonym w decyzji na ekshumację zwłok wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 4. W przypadku konieczności rozebrania nagrobka do pochówku firma świadcząca usługę pogrzebową ma obowiązek wskazania na piśmie zarządcy cmentarzy, kto będzie wykonawcą prac związanych z demontażem nagrobka.
 5. Demontaż nagrobka do pogrzebu wymaga uzyskania nieodpłatnego zezwolenia na demontaż i wywóz nagrobka z terenu cmentarza.
 6. Ponowny montaż nagrobka wymaga uzyskania zezwolenia zgodnie z  § 13  regulaminu.
 7. Firma pogrzebowa wykonująca usługę pogrzebową   lub inne prace  na terenie cmentarza (np. ekshumację) zobowiązana jest do uporządkowania terenu po ich wykonaniu.
§ 17
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000r. Nr 23 poz. 295  z późniejszymi zmianami).

 

CENNIK USŁUG CMENTARNYCH

                  ZARZĄDZENIE NR 258/2022 PREZYDENTA  MIASTA  ELBLĄGA
z dnia 6 czerwca 2022r.

w sprawie wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Elbląg

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 679), oraz § 1 pkt 1 uchwały Nr III/54/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Elbląg prawa ustalania wysokości cen i opłat   za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Elbląg zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się opłaty za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Elbląg zgodnie z cennikiem opłat stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Zieleni Miejskiej w Elblągu.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 275/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Elbląg.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.             
 

Załącznik do Zarządzenia Nr 258/2022  Prezydenta Miasta Elbląg  z dnia 6 czerwca 2022 r.

Obowiązujący
                                                            Cennik opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Elbląg
                                                                                                            
Lp.
Rodzaj usługi cmentarnej
Opłata
netto

VAT
[%]

Opłata
brutto

1.
miejsce pod grób ziemny  duży na 20 lat
na cmentarzu „Dębica”
na cmentarzu „Agrykola”

300,00
600,00
8%
24,00
48,00

324,00
648,00
2.
wznowienie opłaty na dalsze 20 lat za miejsce pod grób ziemny duży:
na cmentarzu „Dębica”
na cmentarzu „Agrykola”

300,00
300,00
8%
24,00
24,00

324,00
324,00
3.
miejsce rezerwowe pod grób  duży ziemny rodzinny na 20 lat
na cmentarzu „Dębica”
na cmentarzu „Agrykola”


380,00
760,00
8%

30,40
60,80


410,40
820,80
4.
wznowienie opłaty na dalsze 20 lat za miejsce rezerwowe pod grób duży rodzinny:
na cmentarzu „Dębica”
na cmentarzu „Agrykola”

380,00
380,00
8%
30,40
30,40

410,40
410,40
5.
miejsce pod grób ziemny mały na 20 lat
na cmentarzu „Dębica”
na cmentarzu „Agrykola”

140,00
280,00
8%
11,20
22,40

151,20
302,40
6.
wznowienie opłaty na dalsze 20 lat  za miejsce pod grób ziemny  mały
na cmentarzu „Dębica”
na cmentarzu „Agrykola”

140,00
140,00
8%
11,20

 11,20

151,20
151,20
7. miejsce rezerwowe pod grób mały rodzinny na 20 lat:
na cmentarzu „Dębica”
na cmentarzu „Agrykola”

200,00
400,00
8%
16,00
32,00

216,00
432,00
8. wznowienie opłaty na dalsze 20 lat  za miejsce pod grób ziemny  mały rodzinny:
na cmentarzu „Dębica”
na cmentarzu „Agrykola”

200,00
200,00
8%
16,00
16,00

216,00
216,00
9. nisza w kolumbarium na 20 lat 3 800,00 8%
304,00
4 104,00
10. wznowienie opłaty na dalsze 20 lat za niszę w kolumbarium 2 600,00  8%
208,00
2 808,00
11.
opłata eksploatacyjna na 20 lat:
płatna przy pochówku
wznowienie opłaty

380,00
250,00
8%
30,40
20,00

410,40
270,00
12. miejsce pod grób murowany 2 osobowy na 99 lat:
na cmentarzu „Dębica”
na cmentarzu „Agrykola”

2 500,00
5 000,00
8%
200,00
400,00

2 700,00
5 400,00
13. miejsce pod grób mały murowany urnowy 4 osobowy na 99 lat:
na cmentarzu „Dębica”
na cmentarzu „Agrykola”

3 600,00
7 200,00
8%
288,00
576,00

3 888,00
7 776,00
14. miejsce pod grób duży murowany urnowy 8 osobowy na 99 lat:
na cmentarzu „Dębica”
na cmentarzu „Agrykola”

1 000,00
2 000,00
8%
80,00
160,00

1 080,00
2 160,00
15. miejsce pod grób murowany 4 osobowy na 99 lat:
na cmentarzu „Dębica”
na cmentarzu „Agrykola”

1 500,00
3 000,00
8%
120,00
240,00

1 620,00
3 240,00
16.
korzystanie z kaplicy

135,00
8%
10,80

145,80
17.
umożliwienie zorganizowania ceremonii pogrzebowej po godzinach pracy Biura Administracji Cmentarzy

135,00
8%
10,80

145,80
19.
zezwolenie na prace ziemne, kamieniarskie i budowlane

120,00
23%
27,60

147,60
20.
otwarcie bramy cmentarza po godzinach pracy Biura Administracji Cmentarzy. Nie dotyczy pojazdów biorących udział w ceremonii  pogrzebowej, o której mowa w poz. 17 cennika

130,00
23%
29,90

159,90
21.
wjazd na teren cmentarza pojazdów innych niż uprawnione w godzinach pracy Biura Administracji Cmentarzy

24,00
23%
5,52

29,52
22. wykonanie aktualizacji zdjęć w systemie GROBONET w przypadku nie związanym z dochowaniem do grobu lub wykonywanymi legalnymi pracami kamieniarskimi
10,00
23%
2,30

12,30
23. dodatkowa opłata legalizacyjna za wydanie zezwolenia zaległego na nie zgłoszone prace ziemnie, kamieniarskie i budowlane
120,00
23%
27,60

147,60
 

UWAGA:

 1. Opłata za grób obejmuje opłatę za miejsce oraz opłatę eksploatacyjną 
 2. Opłaty za wznowienie wymienione w poz. 2, 4, 6, 8, 10 i 11 mogą zostać wniesione nie wcześniej niż w roku, w którym upływa okres za jaki wniesiona została opłata za miejsce,
  niszę, kolumbarium lub opłata eksploatacyjna.
 3. Istnieje możliwość wniesienia opłat cmentarnych wskazanych w pozycjach od 1 do 11 w dwukrotnej ich wysokości na okres 40 lat.
                                                                                                 
PREZYDENT  MIASTA
                                                                                                                                                     Witold Wróblewski

 

DANE DO FAKTURY

Podatnik
Gmina Miasto Elbląg
82-300 Elbląg ul. Łączności 1
NIP 5783051446

Odbiorca:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16

ADRES

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
ul. Krakusa 13-16
82-300 Elblag

KONTAKT

tel. (55) 234 10 75
sekretariat@zzm.elblag.pl

 

© Agencja Reklamowa GABO